ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

“ความรู้ คู่จริยธรรม นำเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวไกล”
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ มีความสามารถและมีทักษะ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการประกอบวิชาชีพและประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการของชุมชน ภูมิภาค และของรัฐ มีความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถคิด วิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ

วิสัยทัศน์ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
“มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการวิจัย ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและคุณธรรม”

พันธกิจ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดการศึกษาทางด้านวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับอุดมศึกษารวมทั้งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จัดการศึกษารายวิชาในหมวดวิชาคอมพิวเตอร์
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาระบบงานทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
บริการทางด้านวิชาการแก่สังคม
สนับสนุนงานกิจกรรมของนักศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความรู้ดีมีคุณธรรม
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีจริยธรรมและจิตสำนึกในการพัฒนาสังคม

วัตถุประสงค์ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีจิตสำนึก มีคุณธรรมและจริยธรรม ในวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อการพัฒนาตนเอง และ สังคม
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคล ให้มีความรู้ความสามารถ ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประดิษฐ์และพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความสามารถในการที่จะประกอบอาชีพด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และ อาชีพอิสระ
เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี