บุคลากร

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์วุฒินันท์ บุญโพธิ์
คุณวุฒิ :   วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
E-mail address :   wuttinun@chandra.ac.th
URL :   http://web.chandra.ac.th/wuttinun
ห้องพัก : 15-1102
คณาจารย์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรรศน์ พลเดช
คุณวุฒิ :   วท.ม.(การจัดการระบบสารสนเทศ)
ค.บ (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
E-mail address :   thanathad_p@hotmail.com
URL :   http://ora.chandra.ac.th/~tanatad
ห้องพัก : 15-1107
  อาจารย์ ดร.จามรกุล เหล่าเกียรติกุล
คุณวุฒิ :   Ph.D. (Information Technology)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
E-mail address :   jamonkul@chandra.ac.th
URL :   http://jmk.chandra.ac.th
ห้องพัก : 15-1102
อาจารย์ตรีพล สักกะวนิช
คุณวุฒิ :   คอ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
E-mail address :  treepon@hotmail.com
URL :   http://imm.chandra.ac.th
ห้องพัก : 15-1107
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีอุดร แซ่อึ้ง
คุณวุฒิ :   วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (สถิติ)
E-mail address :   sriudorn@hotmail.com
URL :   http://ora.chandra.ac.th/~sriaudon
ห้องพัก : 15-1107
อาจารย์ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
คุณวุฒิ :   วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
คบ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)
E-mail address :   psomboonsak@yahoo.com
URL :   http://ora.chandra.ac.th/~patsara
ห้องพัก : 15-1107
อาจารย์ปภาดา  นาวากาญจน์
คุณวุฒิ :  M.S  (Business IT )
วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
E-mail address :  magic16@gmail.com
URL : 
ห้องพัก : 15-1101
อาจารย์กอบทอง ลาดคุ้ม
คุณวุฒิ :  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
E-mail address :  kobthong.ladkoom@gmail.com
URL : 
ห้องพัก : 15-1101
บุคลากรสนับสนุน
นายวิรัช ฉัตรประเสริฐ
ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คุณวุฒิ :  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
E-mail address : 
URL :   http://it.chandra.ac.th
IT CRU (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มจษ.)
ห้องพัก : 15-1106